Доклад за 2017

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ЗА 2017 ГОД.

на одиторското дружество „Акаунтинг одитинг“ ООД

Настоящият доклад се публикува на основание чл. 62 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Оригиналният документ може да бъде изтеглен от тук:

„Акаунтинг одитинг“ ООД е юридическо лице, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон през 2011 година. Дружеството е с основен предмет на дейност извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия по смисъла на Закона за независимия финансов одит. За отчетната 2017 година на основание чл. 62 от ЗНФО представя следната информация:

Изисквана информация по чл. 62 от ЗНФО

Информация за регистрирания одитор ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД

1. Описание на правната и организационна форма и на собствеността на регистрирания одитор

Независимият финансов одит се извършва чрез одигорско предприятие „Акаунтинг – Одитинг“ ООД, което е регистрирано е регистъра при ИДЕС под № 150, В търговският регистър одиторското дружество е регистрирано с ЕИК 201594052. Дружеството има три офиса:

Гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ет.4 офис 1-; Офис 2: гр. Велико Търново, жк Кольо Фичето, ул. „Оборище“ N3 б ех, А ет. 4 ап.14;офис 3 гр.Русе ул.19-ти февруари“ N2 17 ех,А ет.3

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежата – описание на мрежата, юридически и структурни договорености с нея

Одиторското дружество не е част от мрежа.

3. Описание на управленската структура на одиторското дружество

„Акаунтинг – Одитинг“ ООД има двама съдружници и управители: Стефанка Тодорова Николова и Елена Велева Илиева. Двамата управители са д.е.с. и регистрирани одитори.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Общото събрание приема вътрешна система за контрол на качеството и определя отговорния съдружник за нейното наблюдение. Той има правомощията и отговорността за: предложения за промени в самата политика, правила и процедури, организирането на проверки на определени ангажименти, текущото наблюдение върху отделните компоненти на системата, както и за предложения за санкции при неспазването им.

Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване изискванията на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. Системата на вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. контролът върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за приемане, продължаване, планиране и изпълнение на одиторските ангажименти. Системата за вътрешен контрол включва следните процедури и елементи:

Подбор и обучение на персонала – високи изисквания по отношение на вид и степен на образование, компютърни умения, задълбочени познания в областта на счетоводството и одита, както и изисквания за етично поведение и качества за работа е екип. Възприета е политика за встъпително и поддържащо обучение на персонала чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове И семинари, абонаменти на периодични специализирани издания и др.

Процедури по приемане и продължаване иа одиторския ангажимент – създаване на писмени работни документи а оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализът на приемливостта се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на база на информацията от извършените одиторски процедури за разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.

Процедури по качеството на всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадените работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрираният одитор създава заключителен меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.

5. Дата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85 от ЗНФО

Дружеството подлежи на контрол от КПНРО. Последната извършена проверка на качеството на дейността на одиторското дружество е върху определени ангажименти за периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 година.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одит през последната финансова година

През 2017 год. е извършен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 год. на следните дружества с дейност от обществен интерес:

 • „Свинекомплекс Николово“ с. Николово
 • „ВиК Йовковци“ ООД
 • „Топлофикация Плевен“ ЕАД
 • „Розахим“ АД
 • „В и К“ ООД гр. Габрово
 • „Емка” АД
 • „Аркус“ АД

7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта. Потвърждение, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година са спазени изискванията, свързани с независимостта чрез писмена декларация от участващите в одиторския ангажимент.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимента за одит – тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и избягване на заплахи на независимостта от финансов или друг характер.

В процеса на изпълнение на одиторските ангажименти се извършват текущи проверки дали не са възникнали обстоятелства, които да водят до нарушаване на принципа на независимостта.

8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионална развитие по чл. 30 от ЗНФО

За периода 2017 година регистрираните одитори на дружеството са участвали в семинари за квалификация и непрекъснато обучение, в обем превишаващ 40 часа на всеки одитор, съгласно чл.30 от ЗНФО, като посетените курсове и семинари в т.ч, и организирани от ИДЕС са следните:

От регистрирания одитор Стефанка Николова

 1. 18,09.2017 год. – 21.09.2017 год. Одиторски доказателства – работни документи по МОС за малки одиторски практики 24 часа
 2. 09.11.2017 год. -10.11.2017 год. Актуални въпроси на счетоводната и одито реката практика за 2017 год, 16 часа
 3. 11.12.2017 Одит и отговорности по ЗМИП и ЗМФТ. Офшорни зони, криптовалути и изпиране на пари. Документални престъпления год. 4 часа
 4. 20.12.2017 год. до 21.12.2017 год. ЗКПО, ЗДЦФЛ, ЗДДС, КСО актуални промени и пракгико приложни аспекти -16 ч
 5. 22.01.2018 год. Практически акценти и изменения в ЗКПО 8 часа
 6. 25.01.2018 год. – 26.01.2018 год. МСФО 15 Приходи по договори с клиенти. Актуализация на одиторските доклади за 2017 год. 12 часа
 7. 01.02.2018 год, ЗДДС Промени 2018 год. 8 часа

Общо часове на обучение 88 часа

От регистрирания одитор Елена Илиева:

 • 18-21.09.2017г. – одиторски доказателства и работни документи по МОС-организатор Плевенската и Великотърновската организация. 24ч
 • 29.11,2017г. – практически аспекти и промени в ЗСч, ЗКПО и организатор „Филипов и партньори“ ООД – 8 ч
 • 07-08.07.2017г. „ДДС/СИДО“,орган.: Регионална организация гр. Русе -16 часа
 • 28.11.2017г. специфики при одита на публични ком па ни и, подготовка за 2017год. – организатор: ИДЕС и АДВИБ – 8ч
 • 25-26.01.2018г. – МСФ015. Актуализация на одиторските доклади орган-тор: Русенската регионална организация 12ч
 • 08.11.2017 – Отговорности поЗИМП. Офшорни зони и криптовалути-оранизатор: Великотърновската и Плевенската регионална организация – 8 часа
 • 09-10.11.2017г Актуални въпроси на счетоводната и одиторската практика за 2017г 0рган-тор: Русенска РО -16 часа

9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците за одиторско дружество

Възнаграждението на персонала се определя в съответствие с неговата роля в управлението на дружеството и количеството положен труд, както и постигането на определени резултати, като ръст на приходите и печалбите. Окончателното разпределение на печалбата се прави след годишната оценка отстрана на съдружниците.

10. Описание на политиката на регистрираните одитор за ротация на отговорните одитори и служители в съответствие с чл. 65 от ЗНФО

Ротацията на регистрираните одитори извършващи независим финансов одит от името на одиторското дружество на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва съгласно изискванията на чл.65 от ЗНФО.

11. Информация относно общия оборот на регистрирания одитор, разпределена по следните категории

– Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес

– Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на други предприятия

– Приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти

Общия оборот на „Акаунтинг одитинг“ ООД разпределен по следните категории:

 • Приходи от задължителен одит на ГФО на индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес са 55300.00 лв.
 • Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети на други предприятия 66600.00 лв.
Дата: 26.04.2018 год. гр. Велико Търново Ул.“Оборище“ 6 А

Стефанка Тодорова Николова

Регистриран одитор

Елена Велева Илиева

Регистриран одитор