Счетоводство Одит

Финансов одит​

Независим финансов одит на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети

Финансирания от ЕС

Извършване на договорени процедури за проверка на разходите по финансирания от Европейската общност

Проверка на преобразуване

Проверка на преобразуването на търговски дружества по реда на гл. 16 от ТЗ

Бизнес – оценки

Бизнес – оценки на цели предприятия, акции и дялове

Експертна оценка

Експертна оценка на активи, вземания, непарични вноски (апорт)

Експертизи

Съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи

Анализ

Анализ на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети

Консултантски услуги

Консултантски услуги в областта на счетоводство и финансите

Професионалисти

Високо квалифицирани професионалисти в областта на счетоводното, социалното и данъчно облагане