Доклад за 2016

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ЗА 2016 ГОД.

на одиторското дружество „Акаунтинг одитинг“ ООД

Настоящият доклад се публикува на основание чл. 62 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Оригиналният документ може да бъде изтеглен от тук:

Съгласно чл. 62 от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятия от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност. Настоящият доклад е подписан лично от регистрираните одитори– управители на дружеството. Във връзка с горното изискване се представя следната информация:

Изисквана информация по чл. 62 от ЗНФО

Информация за регистрирания одитор ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД

1. Описание на правната и организационна форма и на собствеността на регистрирания одитор

Независимият финансов одит се извършва чрез одиторско предприятие „Акаунтинг – Одитинг“ ООД, което е регистрирано в ИДЕС под № 150. В търговският регистър одиторското дружество е регистрирано с ЕИК 201594052. Седалище и адрес на управление:

Гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2, ет.4 офис 1. Арес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ж.к. Кольо Фичето, ул. „Оборище“ № 6 вх. А ет. 4 ап. 15.

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежата – описание на мрежата, юридически и структурни договорености с нея

Неприложимо

3. Описание на управленската структура на одиторското дружество

„Акаунтинг – Одитинг“ ООД има двама съдружници и управители: Стефанка Тодорова Николова и Елена Велева Илиева. Двамата управители са д.е.с. и регистрирани одитори.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Общото събрание приема вътрешна система за контрол на качеството и определя отговорния съдружник за нейното наблюдение. Той има правомощията и отговорността за: предложения за промени в самата политика, правила и процедури, организирането на проверки на определени ангажименти, текущото наблюдение върху отделните компоненти на системата, както и за предложения за санкции при неспазването им. Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване изискванията на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. Системата на вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контролът върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на квалификацията и изградената система за приемане, продължаване, планиране и изпълнение на одиторските ангажименти. Системата за вътрешен контрол включва следните процедури и елементи:

Подбор и обучение на персонала – високи изисквания по отношение на вид и степен на образование, компютърни умения, задълбочени познания в областта на счетоводството и одита, както и изисквания за етично поведение и качества за работа в екип. Възприета е политика за встъпително и поддържащо обучение на персонала чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични специализирани издания и др.

Процедури по приемане и продължаване на одиторския ангажимент – създаване на писмени работни документи а оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализът на приемливостта се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на база на информацията от извършените одиторски процедури за разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.

Процедури по качеството на всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадените работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрираният одитор създава заключителен меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.

5. Дата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85 от ЗНФО

Последната извършена проверка от контрольор към СККОУ е през 2014год. за контрола над качеството на дейността на регистрирания одитор и е дадената оценка „А“, като за проверявания период регистрирания одитор е бил в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одит през последната финансова година

През 2016 год. е извършен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 год. на следните дружества с дейност от обществен интерес:

 • „Свинекомплекс Николово“ с. Николово
 • „Топлофикация Плевен“ ЕАД
 • „Топлофикация ВТ“ АД
 • „В и К“ ООД гр.Габрово
 • „Емка“ АД

7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта. Потвърждение, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година са спазени изискванията, свързани с независимостта чрез писмена декларация от участващите в одиторския ангажимент.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимента за одит – тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и избягване на заплахи на независимостта от финансов или друг характер.

В процеса на изпълнение на одиторските ангажименти се извършват текущи проверки дали не са възникнали обстоятелства, които да водят до нарушаване на принципа на независимостта.

8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионална развитие по чл. 30 от ЗНФО

Регистрираните одитори отчитат следните часове за квалификация и непрекъснато обучение, като посетените курсове и семинари в т.ч. и организирани от ИДЕС са следните:

От регистрирания одитор Стефанка Николова:

 1. 06.10.2016 год. до 08.10.2016 год. МОС Етапи на планирани. Структура и съдържание на одиторското досие 24 часа.
 2. 26.10.2016 год до 28.10.2016 год. Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в България за 2016 год. 18 часа.
 3. 24.11.2016 год. до 25.11.2016 год. Нови разширени доклади и комуникация от страна на одитора 16 часа.
 4. 30.11.2016 год. Специфики при одита на публични компании, емитенти на ценни книжа и други поднадзорни на КФН лица във връзка с новите моменти в българското и европейското законадателства 8 часа.
 5. 15.12.2016 год. до 16.12.2016 год. ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, КСО актуални промени и практико приложни аспекти – 16ч

Общо часове на обучение 82 часа.

От регистрирания одитор Елена Илиева:

 1. 1-3.11.2016г –прилагането на МОС и ЗНФО, организатор Великотърновската орган. 24 часа.
 2. 15-16.11.2016г-промени ЗСч, ЗКПО и ЗДДС организато“Филипов и партньори“ООД -16 часа.
 3. 24-25.11.2016г „нови разширени доклади и комуникация от страна на одитора“, оргатиз. Регионална организация гр. Русе – 16 часа.
 4. 29.11.2016г специфики при одита на публични компании, емитенти на ценни книжа – организ. – 3 и 5-та Регин. Организ. – 8 21-22.11.2016г.
 5. Годишно приключване ЗКПО, ЗДДС; организатор“Китов център“ – 16часа 27.01.2017г.
 6. Нови одиторски доклади – ораниз Великотърновска организация – 2 часа.

Общо часове на обучение – 82 часа.

9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците за одиторско дружество

Възнаграждението на персонала се определя в съответствие с неговата роля в управлението на дружеството и количеството положен труд, както и постигането на определени резултати,като ръст на приходите и печлбите.

10. Описание на политиката на регистрираните одитор за ротация на отговорните одитори и служители в съответствие с чл. 65 от ЗНФО

Ротацията на регистрираните одитори извършващи независим финансов одит от името на одиторското дружество на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва след като е изпълнявало одиторски ангажименти в продължение на 4 поредни години

11. Информация относно общия оборот на регистрирания одитор, разпределена по следните категории

– Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес

– Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидирани, на други предприятия

– Приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти

Общия оборот на „Акаунтинг одитинг“ ООД разпределен по следните категории:

 • Приходи от задължителен одит на ГФО на индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес са 45800.00 лв.
 • Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети – индивидуални и консолидиран – на други предприятия 49600.00 лв.
Дата: 26.04. 2017 год.
Стефанка Тодорова Николова

Д.е.с., регистриран одитор

Елена Велева Илиева

Регистриран одитор